top of page

A Prophecy About the Pan Orthodox Council By Cosmas Flamiatos

A reader over at ROMFEA.GR posted the following commentary and excerpt in response to my lecture in Patra. This is from a work of Kosmas Flamiatou. See a translation of the prophecy further below, made by a friend (to whom I am indebted and grateful)...Εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα ἡ προσέγγισις τοῦ π. Πέτρου, νά ἰδῇ τήν ἐπικειμένην "Αγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον" ὡς ἀντιγραφήν τῆς Β' Βατικανείου Συνόδου (1962-1965). Νομίζω ὅτι εἶναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα κείμενα πού ἔχουν δημοσιευθῆ. Ἐμένα μοῦ φαίνεται ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή θ' ἀποτελέσῃ προστάδιον τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, κατά τόν φλογερόν ἀγωνιστήν Κοσμᾶν Φλαμιάτην, θά καταργήσῃ τήν Ὀρθοδοξίαν, μέ πρωτεργάτην τῆς ἀποστασίας τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον! Διό καί τό μέγα ἐνδιαφέρον διεθνῶς (Κλίντον, Ράϊς, Ὀμπάμα κ.ἄ.) νά ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, ὥστε νά παραγάγῃ ἀποστάτας "ἐπισκόπους."


Παραθέτω αὐτούσιον τό προφητικόν κείμενον:


--> <<“Τούτου τοῦ νεωστί δι' ἐνεργείας τῆς ἐπιβουλῆς [σ.σ. ἐννοεῖ τήν ἐξ Ἀγγλίας Μασσωνίαν], καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εἰς τήν Χάλκην τῆς Κωνσταντινουπόλεως,}} σκοπός πρός τοῖς ἄλλοις πολλοῖς, ὑπάρχει, ἵνα νοθεύσῃ κατά τό πνεῦμα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς πλάνης, καί κατά τόν προσηλυτισμόν τῆς Ἀγγλίας, ὅλους τούς ἐσομένους Πατριάρχας, καί ὅλην ἐν γένει τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μίαν ἡμέραν νομοθετηθῇ [διά] Οἰκουμενικῆς συνόδου ἡ κατάργησις τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἡ ἀντεισαγωγή τῆς Λουθηρο-Καλβινικῆς αἱρέσεως" (Κοσμᾶ Φλαμιάτου, Ἀπομνημονεύματα, 1840, σελ. 99-100).>> <--


TRANSLATION:


when this seminary has recently been established, through treacherous activity, at halki of constantinople an intention exists involving many others to adulterate by the spirit corruption and error, proselytism england, all patriarchs who will come be, in general entire hierarchy east, so that one day it may legislate oecumenical synod abolishment orthodoxy, place introduce lutheran-calvinistic heresy.


TRANSLATION NOTES:


1. First phrase is a genitive absolute, as far as I can tell. IE TOU LITHOU SFRAGISTHENTOS, functioning as an adverbial participle modifying SKOPOS


2. pros with dative B. WITH DAT., it expresses proximity, hard by, near, at, ποτὶ γαίῃ Od.8.190, 11.423; ποτὶ γούνασι Il.5.408; ποτὶ δρυσίν among the oaks, 14.398 (nisi leg. περί); πρὸς ἄκμονι χαλκεύειν Pi.P.1.86; ποτὶ γραμμᾷ στᾶσαί τινα ib.9.118; ἄγκυραν ποτὶ ναῒ κρημνάντων ib.4.24; δῆσαί τινα πρὸς φάραγγι A.Pr.15; νεὼς καμούσης ποντίῳ π. κύματι Id.Th.210; π. μέσῃ ἀγορᾷ S.Tr.371; π. Ἀργείων στρατῷ Id.Aj.95; π. πέδῳ κεῖται Id.OT180 (lyr.); θακεῖν π. ναοῖς ib.20, cf. A.Eu. 855; π. ἡλίου ναίουσι πηγαῖς Id.Pr.808; π. τῇ γῇ ναυμαχεῖν Th. 7.34; ἐς μάχην καθίστασθαι π. (v.l. ὑπ’) αὐτῇ τῇ πόλει Id.2.79; τεῖχος π. τῇ θαλάσσῃ Id.3.105; αἱ π. θαλάττῃ πόλεις X.HG4.8.1; τὸ π. Αἰγίνῃ στράτευμα off Aegina, Th.1.105; Λίβυες οἱ π. Αἰγύπτῳ bordering on . . , ib.104; τὸ π. ποσί that which is close to the feet, before one, S.OT130, etc.; θρηνεῖν ἐπῳδὰς π . . . πήματι over it, Id.Aj.582; αἱ π. τῇ βάσει γωνίαι the angles at the base, Euc.1.5,al.; τὴν π. τῷ . . ἰερῷ κρήνην IG22.338.13, cf. SIG1040.15 (Piraeus, iv B. C.), al.

2. before, in the presence of, π. τοῖς θεσμοθέταις, π. τῷ διαιτητῇ λέγειν, D. 20.98,39.22; ὅσα π. τοῖς κριταῖς γέγονεν Id.21.18; π. διαιτητῇ φεύγειν Id.22.28.

3. with Verbs denoting motion towards a place, upon, against, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ Il.1.245, Od.2.80; με βάλῃ . . ποτὶ πέτρῃ 5.415, cf. 7.279, 9.284; νῆας ποτὶ σπιλάδεσσιν ἔαξαν 3.298, cf. 5.401; λιαζόμενον ποτὶ γαίῃ sinking on the ground, Il.20.420; ἴσχοντες πρὸς ταῖς πόλεσι Th.7.35.

4. sts. with a notion of clinging closely, προτὶ οἷ λάβε clasped to him, Il.20.418; προτὶ οἷ εἷλε 21.507; πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται Od.5.329; προσπεπλασμένας . . π. ὄρεσι Hdt.3.111; π. δμῳαῖσι κλίνομαι fall into the arms of . . , S.Ant.1189; π. τινί close to, Men. Epit.204.

II. to express close engagement, at the point of, π. αὐτῷ γ’ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν S.OT1169; engaged in or about, π. τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἦν Pl.Phd.84c, cf. Phdr.249c, 249d; ἂν π. τῷ σκοπεῖν . . γένησθε D.18.176; ἀεὶ π. ᾧ εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπραττεν X. HG4.8.22; διατρίβειν or σχολάζειν π. τινί, Epicr.11.3 (anap.), Arist. Pol.1308b36 (but π. ταῦτα ἐσχόλασα X.Mem.3.6.6); ὅλος εἶναι π. τῷ λήμματι D.19.127; π. τῇ ἀνάγκῃ ταύτῃ γίγνεσθαι Aeschin.1.74; τὴν διάνοιαν, τὴν γνώμην ἔχειν π. τινί, Pl.R.500b, Aeschin.3.192; κατατάξαι αὐτὸν π. γράμμασιν, i.e. give him a post as clerk, PCair.Zen. 342.3 (iii B. C.); ὁ π. τοῖς γράμμασι τεταγμένος Plb.15.27.7, cf. 5.54.7, D.S.2.29,3.22; ἐπιμελητὴς π. τῇ εἰκασίᾳ τοῦ σησάμου PTeb.713.2, cf.709.1 (ii B. C.).


3. The phrase εις την Χάλκη is vague and could be dependent on “when the seminary has been established” in which case “established at Ηalki of Constantinople". Or it could modify the earlier phrase- "through the treacherous activivity—-at Halki"!!

16 views0 comments

Comments


bottom of page